close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku uprzejmie informuje, iż zgodnie z par. 3.2 i  3.3  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy 9 East 66th Street , Manhattan, Nowy Jork, NY 10065”, postępowanie prowadzone jest w języku polskim, zaś Wykonawcy (podmioty ubiegające się o udzielenie przedmiotowego zamówienia)  powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym (Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku) powoływać się na oznaczenie: Usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy 9 East 66th Street, Manhattan, Nowy Jork, NY 10065, znak: SP.ONZ.NJO.741.1.3.2014.

   

   Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku dodatkowo informuje, iż zgodnie z par. 6.6. SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ należy przesyłać na adres mailowy w wersji edytowalnej (Word, Excel), na adres podany w par. 6.2 SIWZ, tj.  e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl lub numery faksu +1 212 517 6771 lub +1 212 744 2510.

   

  Pytania sporządzone w języku obcym  powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

   

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres:

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku 750 Third Avenue, 30th Floor , New York, NY 10017

  tel.: + 1 212 744 2506, faks: +1 212 517 6771 lub +1 212 744-2510, e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku ponadto informuje, iż zgodnie z par. 2.3.2 oraz 2.3.3 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty spełniającej wymogi zawarte w Specyfikacji, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz aktach wykonawczych do tejże ustawy.

  W zakresie spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)  wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: